Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hempfoodie.pl.
Sprzedającym jest Marcin Szczęsny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CEREBRO Marcin Szczęsny we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 47/48, 50-079 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8942529271, Regon: 361746056


Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: punktkonopny@gmail.com
- telefonicznie, pod nr +48 578 980 640 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora)

1. Definicje
1. Klient – osoba, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedmiot transakcji – Towary zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hempfoodie.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. 
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Zasady ogólne
1. Sklep Internetowy www.hempfoodie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Android, iOS) oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Zabrania się wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym do dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.hempfoodie.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Składanie zamówień
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Zamówienia składane są poprzez Stronę Internetową. Można je składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Aby złożyć Zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia, podać adres, na który ma być wysłany Towar, nr telefonu i adres email, a następnie potwierdzić zamówienie klikając przycisk „Zamawiam i płacę”. 
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Klientem, w celu uzupełnienia danych. 
5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zgodnie z życzeniem Klienta zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznej. 
6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on na adres e-mail automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu kwoty Zamówienia na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia i trwa do 24 godzin. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć nadanie Towaru u operatora pocztowego, określonego w pkt 4 ust. 2. Czas oczekiwania na Towar jest uzależniony od operatora pocztowego wybranego przez klienta.

4. Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3 ust. 4. 
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów Inpost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi przy wyborze metody transportu. Klient wybiera metodę transportu.

5. Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub rachunek.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu: 15 1050 1575 1000 0092 1553 7243

6. Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14dni. Termin ten liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu, oraz w przypadku żywności, która została rozpakowana (opakowanie zostało otwarte – została rozpięta struna, odkręcony korek bądź opakowanie zostało w inny sposób naruszone).

7. Procedura reklamacji
1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: …. 
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Towaru. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, podanych w procesie składania Zamówienia lub rozpatrywania reklamacji w celu realizacji umów sprzedaży Towarów lub rozpatrywania reklamacji.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta Zamówień.
3. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania usunięcia danych oraz do ich poprawiania.

9. Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2. Spory wynikające z Regulaminu, związane z wykonywaniem umów zawartych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientami, mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi. Regulamin nie zawiera klauzuli określającej właściwość sądu,